مشخصات بواسير


مشخصات بواسير

كاشت موي طبيعي يكسري محدوديت هاي بالقوه دارد كه يكي از اصلي ترين آنها محدود بودن تعداد  جلسات قابل انجام كاشت مو در هر شخص است. دليل اين محدوديت آن است كه تعداد موهاي قابل برداشت از ناحيه دهنده مو بيشتر از حد معين نيست (تقريبا 10 – 8 هزار تار مو).

فكرهاي اشتباهي كه درباره كاشت مو وجود دارد

شخصي كه مي خواهد كاشت موي طبيعي انجام دهد غالبا در ذهن خود داراي يكسري فكرها و پيش داوري ها از كاشت موي طبيعي و نتيجه هاي آن است كه با واقعيت ها خيلي فاصله دارد و لازم است كه تصور وي با معاينه درست و مشورت روشن شده و متوجه واقعيت هاي عمل شود.

تعدادي از فكرهاي اشتباه عمومي در مورد كاشت موي طبيعي و نتيجه هاي آن در زير آورده شده است:

با كاشت موي طبيعي مي توان موهاي اندكي كم پشت را پر پشت تر نمود

در كاشت مو يك گرافت به وسيله ايجاد يك شكاف خيلي ظريف وارد پوست مي شود. اين سوراخ (بااينكه خيلي كوچك است) به‌هرحال فضايي را اشغال مي كند. اگر ناحيه مورد نظر كاملاً طاس باشد هيچ مشكلي به وجود نخواهد آمد. ولي اگر بخواهيم كاشت مو را در لا به لاي موهاي موجود (بخصوص اگر اين موها ضخيم و باكيفيت باشند) انجام دهيم لازم است كه فضاي كافي در بين موها وجود داشته باشد تا بتوان آن شكاف را ايجاد نمود.

در حقيقت تا هنگامي كه بيشتر از 50 درصد از تراكم موها كاسته نشده است به دليل ناكافي بودن فضاي (خالي ازنو) در بين موهاي موجود شخص نمي توان در ميان آن‌ها شكاف ايجاد كرد و اگر هم به زور اين كار را انجام دهيم اولاً ممكن است به پياز موهاي اطراف آسيب وارد شود و ثانياً حتي دگرآسيبي به پياز موهاي اطراف وارد نشود اين پياز ها مزاحم پياز موي كاشته شده بوده و لذا در حين درآمدن موي كاشته شده به احتمال زياد كيست مويي و جوش هاي چركي بدفرم ايجاد مي گردند. اين ضايعات موجب اختلال در بيرون آمدن موهاي كاشته شده گرديده و نتيجه هاي كاشت مو را خراب مي نمايند.

پس منطقي است كه كاشت موي طبيعي را هنگامي انجام دهيم كه دست كم 50 درصد از موهاي يك  ناحيه از سر دچار ريزش شده اند تا بتوان كاشت مو را بدون مشكل انجام داد و شخص هم از نتيجه هاي آن لذت ببرد.

با كاشت موي طبيعي مي توان تراكمي شبيه تراكم موهاي كاملاً طبيعي (خدادادي) به وجود آورد

در كاشت موي طبيعي شكاف هاي خيلي ظريفي براي قراردادن گرافت ها در پوست ناحيه طاس ايجاد مي شود. اگر اين شكاف ها خيلي به همديگر نزديك باشند پوست بين آنها پاره شده و دو شكاف كوچك تبديل به يك شكاف بزرگ مي شود كه چيز مطلوبي نيست. پس مجبور هستيم يك فاصله دست كمي را مراعات كنيم. فاصله فوق حدود 3-2 برابر فاصله بين موهاي با تراكم عادي بوده و به همين نسبت هميشه تراكم موهاي كاشته شده در جلسه اول كمتر از تراكم موهاي عادي است.

در جلسات بعدي مي توان اين فاصله را كمتر و كمتر كرد (البته با توجه به محدوديت تعداد موهاي قابل برداشت از پشت سر) ولي به هرحال هيچگاه از نظر فاصله بين موها مانند موهاي طبيعي نخواهدشد و بالطبع تراكم كاملاً شبيه موهاي طبيعي هم بوجود نخواهدآمد.

تراكمي كه مي توان بطور معمول در جلسه اول كاشت مو ايجادكرد 35 – 30 گرافت در هر سانتيمتر مربع است كه آن را مي توان در جلسات بعدي به 50 – 45 افزايش داد. تبليغات رسانه ها بخصوص مطبوعات و كانال هاي ماهواره اي مبني بر ايجاد تراكمي شبيه تراكم موي عادي (و گاهي بيشتر از تراكم موي طبيعي !) شيادي محض بوده و درست نمي باشد.

يك شخص طاس تا هر چند جلسه كه بخواهد مي تواند كاشت مو انجام دهد

بعنوان يك اصل كلي فقط تا حدي مي توان از موهاي ناحيه دهنده مو برداشت كرد كه آسيبي به ناحيه برداشت وارد نشده، پوست تحمل برداشت را داشته باشد و در ضمن نماي ظاهري آن هم بدشكل و بدفرم نشود.

پس معين مي شود كه حتي در بهترين شرايط تعداد موهاي قابل دسترس براي كاشت در ناحيه طاس محدود است. حداكثر موي قابل برداشت در يك جلسه FUT چهار تا پنج هزار تار مو (غالبا 4 – 3 هزار) و در يك جلسه به روش FIT بسته به معينات پوست و موي شخص پنج تا شش هزار تار مو (غالبا 5 – 4 هزار) است.

اغلب بيماران پس از يك جلسه كاشت موي طبيعي موفقيت آميز و با مشاهده تراكم كمتر از طبيعي درناحيه كاشت درخواست كاشت موي مجدد را در همان ناحيه مي كنند با اين تصوركه تراكم موهاي كاشته شده بيشتر و بيشترشود. اگرچه از نظرتئوري اين كار عملي است ولي يك نكته ظريف درآن وجود دارد. كاشت موي مجدد مستلزم برداشت مجددا مو از ناحيه دهنده است و با اين كار تعداد موهاي موجود در بانك موي شخص كمتر و كمترمي شود. با كم شدن اين موها ديگر مويي براي كاشت موي بعدي درمناطق طاسي كه در آينده بوجودمي آيند (كه حتماً اين اتفاق مي افتد زيرا ريزش موي مردانه يك روند رو به جلو و دائمي است) باقي نمانده و بعداً مشكلاتي از نظر زيبايي براي بيمار بوجود مي آيد.

تصور كنيد كه براي شخص3 – 2 بار كاشت مو در جلوي سرانجام دهيم تا تراكم خيلي خوب بوجود آيد و طبيعي است كه تعداد موهاي قابل برداشت از بانك موي پشت سر هم به شدت كاهش پيدا مي كند. پس از گذشت چند سال موهاي بخش هاي عقب ناحيه كاشته شده دچار ريزش موي مردانه شده و نياز به كاشت مو پيدا مي كنند ولي متأسفانه مويي در پشت سر نمانده تا اين كار را انجام دهيم. پس به عنوان يك اصل بايستي هميشه در برداشت مو از ناحيه دهنده جانب احتياط را مراعات كرد و براي آينده هم ذخيره اي باقي گذاشت.

كاشت موي طبيعي سرطان زا است

اين مسئله به هيچ عنوان صحت ندارد و اصولاً ماهيت انجام كار در كاشت موي طبيعي طوري است كه هيچ ارتباطي با عوامل سرطان زاي پوست ندارد. اصلي ترين عوامل دخيل در سرطان پوست عبارتند از: ژنتيك، برخي مواد معدني مثل آرسنيك و سيليكون، اشعه آفتاب، هيدروكربن هاي كارسينوژن و بعضي از بيماري هاي ارثي.

پس از كاشت موي طبيعي سردردهاي بدي بوجود مي آيد

با متدهاي قديمي (كه از لوازم غيرظريف استفاده مي شد) گاهي سردردهايي پس از كاشت مو بوجود مي آمد ولي با روش هاي مدرن امروزي و بهره گيري از ابزار ميكروسكوپيك و خيلي ظريف اين مسئله منتفي شده است.

در واقع اگر شخص دچار سردردهاي ميگرني باشد با كاشت موي طبيعي ميزان سردرد وي كاهش پيدا مي كند. البته در 2-11 شب اول پس ازكاشت مو امكان وجود سردرد خفيف (مثل هر عمل ديگر) مي رود كه با مسكن هاي معمولي به سرعت برطرف شده و مشكل خاصي پيش نمي آيد.

با كاشت موي طبيعي از ريزش موهاي موجود شخص (موهايي كه در حال حاضر وجود دارند) هم جلوگيري خواهد شد

معين است كه كاشت مو براي وضعيت فعلي طاسي بيمار انجام شده و درمان ديگري جز تجويز داروهايي مثل ماينوكسيديل و فيناسترايد (اگر اثر كنند) براي ريزش موهاي موجود شخص نمي توان انجام داد . ريزش يا عدم ريزش موهاي شخص در آينده در رابطه با وضعيت ژنتيكي وي بوده و ارتباطي با كاشت موي فعلي ايشان ندارد.

لازم به ذكراست كه اگر كاشت مو توسط اشخاص فاقد صلاحيت علمي براي انجام اين كار حساس انجام شود احتمال آسيب رسيدن به موهاي موجود شخص وجود داشته و ممكن است اين موها دچار ريزش شوند ولي در هر حال ريزش موي ژنتيكي وي تحت الشعاع قرارنمي گيرد و سيرخود را طي مي كند.

تا هر اندازه اي كه شخص بخواهد مي توان خط پيشاني مو را پايين آورد

خط رويش مو درجلوي سر درحقيقت يك نوارباريك از پوست سربوده كه حد فاصل پوست بدون موي پيشاني با پوست كاملاً پرموي ناحيه هاي پشت اين نواراست. طراحي اين خط يكسري محاسباتي داردكه مراعات آنها براي حصول نتيجه خوب و طبيعي خيليمهم است. ازخط رويش مودرجلوي سرتا انتهاي چانه را مي توان به سه بخش مساوي تقسيم كردكه عبارتنداز:

الف) ازخط رويش مو تا ناحيه بين دو ابرو
ب) ازناحيه بين دو ابرو تا نوك بيني
 ج) ازنوك بيني تا انتهاي چانه.

اين فاصله هاي به صورت طبيعي 9 – 7 سانتيمتر هستند. مراعات دقيق اين محاسبه در طبيعي نشان داده شدن خط موي تازه اي كه براي بيمار درست مي شود، نهايت اهميت را دارا است.

عواملي كه در طراحي مناسب و درست خط موي جلوي سر از سوي پزشك لحاظ مي شوند عبارتنداز:

ميزان و نوع ريزش موي سر، سن شخص، شكل كلي سربيمار، احتمال ريزش مو درآينده (و لذا نياز به جلسات بعدي كاشت مو) و انتظارات بيمار. اصرار بيماربه پايين آوردن زياده ازحد اين خط يا گردكردن بيش از معمول آن موجب غيرطبيعي شدن موهاي جلوي سرمي شود و نماي خوبي ندارد. اكثر بيماراني كه با خط موي پيشنهادي متخصص پوست موافقت ندارند، وقتيكه موها درآمدند نظرشان عوض شده و متوجه مي شوندكه آن موقع حق با پزشك معالجشان بوده است.

در هرحال اگر هم پس ازدرآمدن موها نارضايتي وجودداشته باشد، هميشه مي توان آن را پايين ترآورد يا گردتر نمود ولي اگر اين خط از ابتدا بد طراحي شود اصلاح آن خيلي مشكل و گاهي غيرممكن است. طراحي خط موي جلوي سر مطلبي است كه اغلب وقت زيادي را گرفته و در مورد محل و شكل آن بايد به اندازه كافي با بيمار مشورت شود و هيچگاه درخواست هاي غيرمنطقي اشخاص موردموافقت قرارنگيرد.

به طوركلي بهتراست كه درطراحي خط مو محتاط عمل نموده زيرا هميشه مي توان بعداً خط مو را پايين ترآورد ولي بالاتربردن آن خيلي مشكل است. بيماران كم سن غالبا درخواست خط موي پايين تر ازحد نرمال دارند ولي بايستي گفت كه ممكن است يك خط موي پايين براي سن 20 سالگي مناسب باشد ولي براي سن 40-30 سالگي زشت و غيرعادي است.

اغلب قانع كردن شخص از اين نظر مشكل است. بخصوص بيماران كم سن داراي ريزش موي شديد در صحبت با پزشك نرمش كمتري نشان داده و رسيدن به تفاهم با آنها دشوار است زيرا اين گروه سني راجع به محل مناسب خط موي جلوي سربرداشت نادرستي داشته وچون به شدت نگران وضعيت فعلي خود هستند نمي توانند در مورد آينده خود تصور درستي داشته باشند.

فكرهاي اشتباهي كه درباره كاشت مو طبيعي وجود دارد

تعداد موهاي برداشته شده از ناحيه دهنده پس از كاشت مو در ناحيه طاس بيشتر مي شود و پرپشتي آن رفته رفته زياد مي گردد.

تعداد موهاي هرشخص پس از تولد زياد نشده و با گذشت زمان بصورت نرمال كاهش هم پيدامي كند. پس هر تعداد مو كه پيوند زده مي شود همان مقدار در مي آيد و تغييري در تعداد آنها به وجود نخواهدآمد.

موها را مي توان از پوست سر برداشت و در آزمايشگاه آنها را تكثير داد

اين مسئله فعلاً در حد تحقيقات و آزمايشگاه بوده و كاربرد عملي پيدا نكرده است. تحقيقاتي كه در حال حاضر انجام مي شود بيشتر روي اين موضوع تكيه مي كنند كه تعدادي از موهاي پشت سر شخص را گرفته و سلول هاي زاياي ريشه مو را از آن ها جدا مي كنند. سپس اين سلول ها درمحيط كشت آزمايشگاه تكثير پيدا كرده بطوريكه تعداد آنها به صدها هزار مي رسد و در ضمن آنها را با عناصر ديگر تركيب مي كننند تا قدرت رشد آنها افزايش پيدا كند. بعداً اين سلول ها به صورت زير جلدي در ناحيه هاي طاس تزريق مي شوند.

سلول هاي تزريق شده تبديل به موهاي جديد گرديده و طاسي شخص برطرف مي شود. به اين متد جديد درماني، روش FCI گفته مي شود. اين روش جديد مي تواند هم براي رشد و ضخيم شدن مجدد موهاي ضعيف شده قبلي شخص مورد استفاده قرار گرفته و هم باعث رشد موهاي جديد در مناطق كاملاً طاس و بدون مو شود. نظر به اينكه در اين روش محدوديت تعداد موهاي قابل كاشت وجود ندارد لذا اين اميد هست كه بتوان در يك شخص كاملاً طاس كه فقط داراي تعداد اندكي مو در پشت سرش است، يك سر پر از مو بوجود آورد. با اين متد همچنين مي توان براي خانم هاي داراي ريزش مو بصورت گسترده و پخش نيز كاشت مو انجام داد. البته تا رسيدن به نتيجه مطلوب هنوز راه زيادي باقي مانده و اين روش در حال حاضر كاربرد عملي پيدا نكرده است.

از موي ناحيه هاي ديگر (بجز پشت و اطراف سر) شامل ريش، زيربغل، ناحيه تناسلي، سينه، پشت، شكم و دست و پامي توان به عنوان ناحيه دهنده استفاده كرد

 

موهاي مناطق مختلف بدن داراي تفاوت هاي ساختاري و اساسي با يكديگربوده و لذا نمي توان از موي هر ناحيه از بدن بجاي موي سر استفاده كرد. بهترين مو براي كاشت درمناطق طاس سر، موي ناحيه معيني ازپشت و اطراف سراست. موهاي ناحيه هاي ديگراگرچه ازنظرتئوري مي توانند مورد استفاده قرارگيرندولي به دلايل زير به درد اين كار نمي خورند:

الف) برداشت مو از اين ناحيه هاي براي بيمار خيلي مشكل و دردآور بوده و ناراحتي زيادي ايجادمي نمايد.

ب) اسكار (جوشگاه) محل برداشت مو از ناحيه هاي ديگر برخلاف پشت سر (كه در زير خواب موهاي بالاي محل برداشت مخفي مي شود) مخفي نشده لذا هميشه آشكاراست.

ج) رشد موهاي ناحيه هاي ديگر نسبت به موهاي سر اغلب كمتر است، اين موها غالباً نازك و داراي رنگدانه كمي بوده و به‌طوركلي از نظرمعينات رشدي و ظاهري تفاوت هاي زيادي با موهاي سر داشته و لذا عمدتاً مناسب كاشت مو در سر نيستند.

د) پرت شدن موهاي ناحيه هاي ديگر هم در زمان برداشت و هم در حين كاشت نسبت به موهاي پشت سر بالاتر است.

به اين دلايل بهتراست هميشه از موهاي پشت سر به عنوان بانك مو استفاده نماييم و فقط در موارد استثنايي از موهاي بدن استفاده كرد.

از موي ديگران مي توان براي كاشت مو استفاده كرد

به دليل عدم تطابق خصوصيات بافتي و سيستم ايمني ما بين انسان هاي گوناگون در صورت استفاده از موهاي شخص ديگر اين موها پس زده مي شوند و نمي گيرند.

غالباً اين سؤال پيش مي آيدكه چرا پيوند اعضا ديگر بدن مانند كليه، قلب و غيره پس زده نمي شود؟ جواب اين است كه اولاً احتمال پس زده شدن پيوند در مورد ساير اعضا بدن هم وجود داشته و بالا است و ثانياً بيمار براي جلوگيري از دفع عضو پيوند زده شده بايستي تا آخر عمر داروهاي ضد سيستم ايمني مصرف كند. يكي از عوارض مصرف اين داروها ريزش مو است ولي چون بيمار به عضو پيوند زده شده نياز دارد و ادامه زندگي وي وابسته به وجود عضو پيوندي است لذا مجبور است ريزش مو را تحمل نمايد ولي در مورد پيوند مو اين مسئله صدق نمي كند.

كاشت مو به روش bht

كاشت موي طبيعي را مي توان در هر سني انجام داد

با توجه به اينكه ريزش موي مردانه يك فرآيند دائمي و رو به گسترش است و با درنظرگرفتن محدوديت هايي كه در كاشت موي طبيعي وجود دارد بهتراست هنگامي اين كار را انجام دهيم كه اولاً به اندازه كافي از موها ريخته شده باشد (تا به كاشت مو جواب خوبي بدهد) و ثانياً ريزش موي شخص به يك مرحله پايدار و تقريباً ثابتي رسيده باشد. دست كم سني كه غالباً براي انجام كاشت موي طبيعي درنظرگرفته مي شود 30-255 سالگي است.

بايد بگذارم تا كاملاً طاس شوم و بعد براي كاشت مو مراجعه نمايم

اين سؤالي است كه اكثر مردان جوان مبتلا به طاسي خفيف از پزشك مي كنند. پاسخ به اين پرسش به فاكتورهاي گوناگوني مثل سن بيمار، شدت و نوع طاسي، تاريخچه خانوادگي طاسي و خيلي عوامل ديگر داشته ولي به‌طوركلي بهتراست تصميم گيري را به عهده متخصص پوست خود گذاشته و اگر متخصص پوست به شما توصيه كرد كه اين كار انجام داده و يا بالعكس آن را به تعويق بيندازيد حتماً گوش كرده و در صحبت هاي وي ترديد ننماييد.

كاشت مو با استفاده از ليزر بهتر از كاشت موي معمولي است

برخي از پزشكان پس از انجام كاشت مو از ليزر براي بهبودي سريع‌تر زخم هاي موجود استفاده مي كنند ولي ليزر ارتباطي به روش برداشت و كاشت مو كه اصلي ترين بخش هاي كاشت موي طبيعي را تشكيل داده و نتيجه هاي كاشت مو به انجام درست آنها وابسته است، نداشته و اگر كسي ادعا مي كند كه با استفاده از ليزر براي شما كاشت موي بهتري انجام مي دهد، قصد فريب شما را داشته و ادعاي ايشان دروغ است.براي داشتن اطاعات بيشتر درباره كاشت مو مي توانيد به اينجا مراجعه كنيد.

نوشته شده در ۱ شهريور ۱۳۹۶ساعت ۰۲:۳۸:۱۷ توسط دانلود موزيك| نظرات (0)

ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :
[ ]

آخرين مطالب
» مخاطب رسانه دانلود و و رسانه خبري و تحليلي موسيقي و سينما
» كاشت مو در بيماران ديابتي و قلبي
»  درمان بواسير به وسيله ليزر
»  آنجه كه درباره هموروئيد يا بواسير بايد بدانيم
»  بيماري‌هاي مقعدي
»  درمان بواسير در خانه
»  درمان سنتي شقاق
»  سينوس يا كيست پايلونيدال
»  آنوكرايو ، درمان بواسير ( هموروئيد ) در منزل
»  فكرهاي اشتباهي كه درباره كاشت مو وجود داردقالب جدید وبلاگ بیگ سایت